Home » ลวงรักเจ้าสาว / Scandal by Amanda Quick
ลวงรักเจ้าสาว / Scandal Amanda Quick

ลวงรักเจ้าสาว / Scandal

Amanda Quick

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

ความหุนหันพลันแลนสมัยเปนสาวรุนไดทำใหเอมิลี ฟาริงดอนกลายเปนผูหญิงทีมีชือเสียงมัวหมอง หลอนจึงหันไปใชชีวิตแบบสาวทึนทึก จนกระทังไดติดตอกับบุรุษทีไมธรรมดาคนหนึงทางจดหมายและพบวาหลอนตกหลุมรักเขาอยางหมดใจ การไดสัมผัสถึงอารมณอันละเอียดออน ความปราดเปรืองMoreความหุนหันพลันแล่นสมัยเป็นสาวรุ่นได้ทำให้เอมิลี่ ฟาริงดอนกลายเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมัวหมอง หล่อนจึงหันไปใช้ชีวิตแบบสาวทึนทึก จนกระทั่งได้ติดต่อกับบุรุษที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งทางจดหมายและพบว่าหล่อนตกหลุมรักเขาอย่างหมดใจ การได้สัมผัสถึงอารมณ์อันละเอียดอ่อน ความปราดเปรื่อง รวมถึงความเป็นผู้มีจิตใจสูงของเขาทำให้เอมิลี่ลงความเห็นว่าเพื่อนทางจดหมายของหล่อนคือชายในฝันตัวจริงทว่าไซมอน ออกัสตัส ทราเฮิร์น เอิร์ลแห่งเบลดผู้ลึกลับมิได้เป็นอย่างที่เห็น เมื่อถูกผลักดันด้วยความแค้นที่ฝังลึกในดวงจิต เขาก็สามารถทำให้สังคมลอนดอนหวั่นกลัวจนยอมสยบอยู่แทบเท้า...ยกเว้นเอมิลี่...แม้จะยอมศิโรราบต่อเสน่ห์ลึกล้ำของเขา หล่อนก็ตระหนักดีว่าสาเหตุอันแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังความพิศวาสของเขาคืออะไร เอมิลี่ยังรู้อีกด้วยว่าหล่อนจะต้องเข้าถึงหัวใจของมังกรนัยน์ตาสีทองตัวนี้ให้ได้ก่อนที่ปีศาจจากอดีตจะเข้ามาทำลายรักแท้เพียงหนึ่งเดียวของหล่อน...